top of page

Validity vs Soundness

ปัญหาเบา ๆ สัก 1 ข้อนะครับ (มี 2 ข้อย่อย) ข้อความต่อไปนี้ logically valid หรือไม่ 1. ทุก ๆ คนรักลูกของฉัน, ลูกของฉันรักฉันคนเดียว, ฉะนั้น ฉันคือลูกของฉัน, 2. ทุก ๆ คนรักคนที่กำลังมีความรัก, โรเมโอรักจูเลียต, ฉะนั้น กงยูรักเกสร (หมายเหตุ valid ไม่จำเป็นต้อง sound นะครับ, คำว่า valid หมายถึง ไม่มีกรณีที่เราสามารถทำให้ข้อสรุปเป็นเท็จได้ภายใต้การยอมรับว่า premises ของมันเป็นจริง, ตัวอย่าง "ค้างค้าวทุกตัวบินได้, โสกราตีสเป็นค้างคาว, ฉะนั้น โสกราตีสบินได้" ตัวอย่างนี้ valid แต่ไม่ sound ... ยกเว้นโสกราตีสจะเป็นชื่อของค้างคาวที่ใครสักคนหนึ่งตั้งให้ ไม่ได้หมายถึงนักปรัชญากรีก)

เฉลย (ตัวอักษรสีขาว)

1. valid เพราะ ถ้าฉันไม่ใช่ลูกของฉัน ลูกของฉันจะต้องรักอย่างน้อยสองคน คือ ฉัน กับ ตัวเอง (ลูกของฉัน) ฉะนั้น ฉันไม่ใช่ลูกของฉันทำให้เกิดข้อขัดแย้ง ฉะนั้น ฉันคือลูกของฉัน

2. valid เพราะ โรเมโอมีความรัก ทำให้ ทุกคน ๆ รักโรเมโอ ทำให้ ทุก ๆ คนมีความรัก ทำให้ ทุก ๆ คนรักทุก ๆ คน ฉะนั้น กงยูรักเกสร


bottom of page